Teemat

VAALITEEMAT

 

1.Vastuuta kaikista sukupolvista- myös tulevista.

 

Haluamme kantaa vastuun kaikista sukupolvista, myös tulevista.

 

Saarijärvi tarvitsee lisää perheitä ja uusia asukkaita. Lapsiperheiden tukemiseksi kannatamme kotihoidontuen kuntalisän ja vauvarahan maksamisen aloittamista Saarijärvellä.

Lapset ansaitsevat mahdollisuuden harrastaa ja viettää aikaa ohjatussa toiminnassa myös koulun jälkeen. Tämä mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin täysipäiväisesti. Kannatamme kaksivuotisen esikoulun kokeilun jatkamista sekä koulujen iltapäivätoiminnan laajentamista kattamaan koko ala-asteen.

Jokaisen perheen tilanne pitää ottaa harrastuksissa huomioon ja haluamme lisätä maksuttomia tai pienmaksuisia harrastusmahdollisuuksia.

Nuorisotoiminnan laajentaminen nuorisotalon muodossa kaikille ikäluokille mahdollistaa turvallisen ajanviettopaikan kaikenikäisille koululaisille.

Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien pitää ottaa huomioon nuorten harrastajien määrä, vaikutus Saarijärven vetovoimaisuuteen ja lajin kasvatuksellisuus.

Harrastusmahdollisuuksien kehittämistä voi mahdollistaa myös yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Laskettelurinteiden lastenhissin uusiminen innostaa lapsia liikkumaan pienestä pitäen.

Jokainen ikäihminen ansaitsee yksilöllisen, riittävän ja turvallisen kotihoidon.

 

2.Sivistys on taitoa käyttää tietoa

 

Sivistyspuolueena haluamme mahdollistaa laadukkaan koulutuksen kehittämisen Saarijärvellä. Tavoitteenamme on edesauttaa uusia oppimisen muotoja, joilla voidaan parantaa työvoiman saatavuutta kohdennetusti niitä tarvitseville yrityksille.

Saarijärven lukiota kehitetään ja se säilytetään Saarijärvellä. Tutkitaan, löytyisikö lukiolle sopivaa teemaa, jolla sitä voidaan tuoda esille esimerkiksi yrittäjäystävällisenä lukiona.

Biotalousinstituutin kehitys ja tutkimustyöhön lisää panostusta EU-rahoituksen kautta.

Pohjoisen Keski-Suomen lukiot kannustetaan yhteistoimintaan. Yhteistyöllä voidaan saada säilymään lukiotasoinen opetus useassa kunnassa, kun toimintoja voidaan resursoida paremmin yhteistyössä.

Virtuaaliopetusympäristö lisäämään oppiainetarjontaa ja parantamaan opetuksen laatua. Tämä mahdollistaa uusien ja monipuolisten oppiaineiden lisäämisen osaksi opetusta.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen otetaan elinvoimapalvelujen toimintaohjelmaan. Tällä tavoin voimme yhdistää työvoiman todellisen tarpeen yhdessä motivoituneiden opiskelijoiden kanssa.

3.Jakaminen on kaunista. Jaettavan tekeminen vielä kauniimpaa.

 

Meidän ajatuksenamme on, että jakaakseen kakun, pitää se ensin leipoa.

Lakisääteiset palvelut hoidetaan laadukkaasti ja tehokkaasti, jotta vapaaehtoisia palvelujakin voidaan tuottaa.

Yrittäminen otetaan laajaksi oppiaineeksi peruskouluun ja lukioon. Näin luomme pitkällä aikavälillä kuntaan yrittäjäystävällistä ilmapiiriä, jonka ansiosta kaupunki säilyy elinvoimaisena ja työpaikkoja riittää myös tulevaisuudessa.

Kaupungissa vallitsee maankäytön ja muun päätöksenteon osalta yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri. Haluamme nopeuttaa prosesseja maankäytössä. Mikäli Saarijärvelle halutaan investoida, pitää maankäytön mahdollistaa se, ei laittaa kapuloita rattaisiin.

Vaikutukset Saarijärven yrittäjyyteen ja elinvoimaan otettava osaksi päätösten valmistelua.

Kaupunki tekee yrittämisen kynnyksen niin matalaksi kuin sen voi kaupungin toimin mahdollistaa.

Työllisyystoimet valittava ja toteutettava siten, että ne oikeasti parantavat työllisyyttä. Pelkästään työttömyyspäivien ”nollaus” tukitoimin ei ole kannustavaa toimintaa, eikä kohtele yksilöä arvokkaasti.

Verotuksen tuettava asumista ja työntekoa Saarijärvellä.

Pop up -kojut tms. nuorille yrittäjille kannustamaan matalan kynnyksen yritystoimintaan. Nuorien tutustuminen yrittämiseen poikii tulevaisuudessa lisää työpaikkoja.

Myönteinen palveluasenne kaikkien toimijoiden ja kuntalaisten tavaramerkiksi. Näillä saadaan Saarijärvestä positiivinen mielikuva ja näin voidaan erottautua eduksemme.

Tuulivoiman rakennushankkeiden esteet poistettava.

 

4.Tosiasioiden pohjalta hyvä tehdä päätöksiä

Päätettävät asiat on valmisteltava hyvin, jotta realistinen päätöksenteko onnistuu.

Päätöksiä tehtäessä on tiedettävä talouden realiteetit ja seuraamukset. Pitkäjänteinen taloudenpito on tehokkaampaa kuin poukkoileva ja lyhytnäköinen.

Lakisääteiset palvelut hoidetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Vapaaehtoiset palvelut priorisoidaan suhteessa käyttäjämääriin ja mahdollistetaan monipuolinen tarjonta.

Kaupungin tulee ottaa huomioon paikallisen yritystoiminnan mahdollisuudet omien hankintojensa toteuttamisessa.

Saarijärvelle laaditaan ilmastostrategia.

Keskustaajaman liittymät 13-tiehen pitää saada keskustan palvelujen kannalta imeviksi.

Jätevesipuhdistamo uusitaan käyttäen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa.

 

5.Vahva talous tuo itsenäisyyttä

 

Kuntavero ja kiinteistövero on saatava Keski-Suomen matalimmiksi.

Kaupungin taloudellinen tulos pitää olla selvästi ylijäämäinen koko valtuustokauden.

Palveluiden laatu ja tuottaminen tulee olemaan Keski-Suomen parasta ja kustannustehokkainta.

Vaalikauden mittainen investointisuunnitelma hyväksytään osana kuntastrategiaa. 

Veronmaksajien houkuttelu paikkakunnalle järjestetään rakentamisen esteitä poistamalla ja etätyömahdollisuuksia lisäämällä.

Keskustaajaman valokuituverkon rakentaminen käynnistetään yhteistyössä operaattorien kanssa.

Kaavoitusratkaisujen kautta pystytään lisäämään majoituspalveluita keskustaajamassa.

 

6.Ahkeruus ja järkevät valinnat vievät eteenpäin.

 

Kaupunki luo uutta kilpailukykyistä yritystoimintaa käyttämällä mahdollisimman paljon kunnallisten palvelujensa tuotannossa ja hallinnossa oman kaupungin yrittäjien palveluja.

Keskustaajamasta on kehitettävä niin yrityksille kuin asukkaille vetovoimainen kaupunkimainen taajama.

Kauan päättämättä olleet 13-tien liikennejärjestelyt on vietävä kaupunginjohdon toimesta määrätietoisesti hyvään ratkaisuun.

Kaavoituksessa ja maapolitiikassa tulee ottaa käyttöön keinot, jotka mahdollistavat keskustan tyhjien tai vajaasti rakennettujen tonttien rakentamisen kaupunkimaisesti.

Äänekosken ja Uuraisten suunta on valittava uusien kaava-alueiden painopistesuunnaksi.

Kevyenliikenteen pullonkaulat Kolkanlahden ja Linnankylän suuntaan poistetaan.

Kesätyöpaikkojen tarjonta koordinoidaan kaupungin toimesta.

Opiskelijat pidetään mahdollisimman pitkään kirjoilla Saarijärvellä. Tämän ansiosta väestöperusteiset valtion tuet ja verotulot lisääntyvät.