Kuntavaalit 2017

Vaalien tulos

 

Kokoomus sai vaaleissa 414 ääntä, mikä oli 9,1% annetuista äänistä. Äänestysprosenti laski Saarijärvellä.

Valituiksi tulivat:

Piia Varismäki

Risto Vesterinen

Harri Lehtinen

Varavaltuutetuiksi tulivat:

Esa Järvinen

Mikko Larja

Laura Kivinen

 

SAARIJÄRVEN UUDISTAJA- VISIO 2022

 

1. Keskustaajaman kehittäminen kaupunkimaiseen suuntaan

 

Keskustaajamasta on kehitettävä niin yrityksille kuin asukkaille vetovoimainen kaupunkimainen taajama.

Kauan päättämättä olleet liikennejärjestelyt on vietävä kaupunginjohdon toimesta määrätietoisesti hyvään ratkaisuun.

Kaavoituksessa ja maapolitiikassa tulee ottaa käyttöön keinot, jotka mahdollistavat cityalueen tyhjien tai vajaasti rakennettujen tonttien rakentamisen kaupunkimaisesti. Äänekosken ja Uuraisten suunta on valittava uusien kaava-alueiden painopistesuunniksi.

Kevyenliikenteen pullonkaulat Kolkanlahden ja Linnankylän suuntaan poistetaan.

Liikenneympyrä siirrettään Ähtärintien risteykseen.

Tavaroiden ja henkilöiden kuljettaminen tehdään helpoksi ja kustannustehokkaaksi hyödyntäen uutta tietotekniikkaa. Kuntalaisen pitää voida itse valita samanvertaisesti hyödyntääkö hän kivijalkapalveluja vai verkkopalveluja.

Kaupungin tulee käytettävissä olevilla keinoillaan saattaa tieverkko kuntoon koko kaupungin alueella.

 

2.Yritystoiminta uuteen nousuun

Kaupungin keskittyy palvelujen järjestämiseen. Itse palvelutuotanto ulkoistetaan aina kun yksityistä palveluntarjontaa on markkinaehtoisesti saatavilla.

Kaupunki kilpailuttaa palvelutuotantoaan ja materiaalihankintojaan siten, että syntyy uutta saarijärveläistä yritystoimintaa tai olevan yritystoiminnan kilpailukyky paranee.

Kaupungissa vallitsee maankäytön ja muun päätöksenteon osalta yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri. Yritysvaikutusten arviointi otettava osaksi päätösten valmistelua. Kaupunki tekee yrittämisen kynnyksen niin matalaksi kuin sen kaupungin toimin mahdollista.

Kaupungin elinkeinotoimi keskitetään kaupunginjohtajan alaisuuteen, jonne perustetaan elinvoimatiimi SSYPK: n ja työllisyysyksikön henkilöistä. Toiminnan painopiste siirretään selkeästi uuden yritystoiminnan hankintaan.

Saarijärvelle tulee perustaa tarvittaessa kaupungin myötävaikutuksella työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtauttamiseen keskittyvä työvälitys.

 

3.Nuorten itsenäistymistä tuetaan tarjoamalla motivoivaa koulutusta, työtä ja harrastusmahdollisuuksia sekä oma nuorten vuokratalo

 

Kaupunki luo yhdessä yritysten kanssa järjestelmän, joka takaa kaikille halukkaille nuorille mahdollisuuden työuran aloittamiseen välittömästi ammattiin valmentavan koulutuksen päätyttyä.

Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä pitää ottaa huomioon nuorten harrastajien määrä, vaikutus Saarijärven vetovoimaisuuteen ja lajin kasvatuksellisuus.

-Nuorten työllistyminen tuottavassa työssä on turvattava yritysten, työvoimaviranomaisten ja kaupungin yhteisprojektilla.

-Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia on luotava nuorten ehdoilla.

-Tukiverkoista kannustinverkoista.

-Nuorille osoitetaan oma vuokratalo.

 

4. Koulutoiminta keskitetään pitkällä aikavälillä keskustaajamaan-päivähoito ja esiopetus hajautetaan kyläkunnille

Herajärven koulu, keskuskoulu ja lukio rakennetaan uudelleen tavoitteena oppilaiden kannalta tulevaisuuden laadukas oppimisympäristö ja opettajien kannalta kannustavat ja terveet työtilat.

Lannevedellä ja Pylkönmäellä ylläpidetään alakouluopetusta niin kauan kuin oppilaita riittää laadukkaan opetuksen järjestämiseen.

Uusia kivijalkoja ei tehdä muualle kuin keskustaajamaan.

Päivähoidossa tukeudutaan niin yksityiseen kuin julkiseen palveluun tavoitteena laadukkaat lähipalvelut ja esiopetus.

 

5. Kuntavero ja kunnallisten palvelujen maksut kilpailukykyisiksi

Vaalikauden aikana verot ja maksut saatetaan kilpailukykyiselle tasolle. Lainamäärää ei lisätä. Menojen säätö tuloja vastaavaksi tehdään karsimalla kannattamattomia vapaaehtoisia palveluja, uudistamalla tekemistä ja parantamalla työn johtamista.

 

6.Kunnan toimintoja karsittava ja palvelut digitalisoitava

Kunta keskittyy lakisääteisten palvelujen järjestämiseen. Kaupungin talousarviossa lakisääteiset menot ja tulot sekä omassa harkinnassa olevat menot ja tulot esitellään erillään toisistaan. Liian laaja toimintakirjo heikentää osaamista, joka tarvitaan laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottamiseen sekä hajottaa resursseja.

Ei-lakisääteisiä toimia ulkoistetaan sitä mukaa, kun yksityisen sektorin tai kolmannen sektorin palvelutarjonta antaa mahdollisuuden.

Järjestämisvastuu ja tuottajavastuu eriytettävä kaikkien palvelujen osalta.

Kaupungin palvelutuotannon tuottavuus ja saavutettavuus sekä asiakastyytyväisyys paranevat merkittävästi sähköisiä palveluja lisäämällä. Etenkin nuoret ihmiset arvostavat verkon kautta tuotettuja palveluja.

 

7. Kuntien yhteistyö

-Tavoitteemme on, että Saarijärvi on vetovoimainen Pohjoisen Keski-Suomen ykköskunta

-Kunnallisen yhteistoiminnan pääsuuntana ovat Äänekoski ja Jyväskylä.

 

Arvot

  • Usko yksilön kykyyn ottaa vastuu omasta elämästään sekä avoimuus ja rehellisyys.
  • Politiikka perustuu rakentavaan yhteistoimintaan.
  • Kunnan ohjaavana voimana on vastuullisen markkinatalouden edellytysten kehittäminen.
  • Hallintoelimien päätettäväksi tulevat asiat on hyvin valmisteltuja ja perusteltuja.